Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đông Nam Bộ

Bài viết trên cơ sở tìm hiểu những tác động của biến đổi khí hậu ở Đông Nam Bộ, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đông Nam Bộ và phạm vi Việt Nam. | Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đông Nam Bộ JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Interdisciplinary Sci. 2013 Vol. 58 No. 10 pp. 90-98 VAN DE C N G P H O VC I BIEN DOI KHI HAU 0 DONG NAM BO D a o N g o c Hiang va Phan T h i L o a n Khoa Dia li Trudng Dai hpe Supham Hd Npi Tom tat. Dong Nam Bp la vung kinh ll phat trien manh nhat nUdc ta nhUng ddng thdi Cling la mpt trong nhiing viing chiu anh hUdng nang nl cua bien ddi khi hau. Biii bao phan tich cac bieu hien. nguyen nhan tac dong ciia bien ddi khi hau d Dong Nam Bo tren cO sd do de xuit cac giai phap flng pho vdi bien ddi khi hau cua viing Tifkhda Bien ddi khi hau Dong Nam Bo giai phap flng phd. 1. Md dau Dong Nam Bp la vung ed nhieu dieu kien thuan ldi vl tfl nhien cung nhU con ngUdi de phat tricn kinh tl - xa hdi. Hien nay Dong Nam Bd da trd thanh vung kinh te phat trien nang dpng nhit nude ta giup cho ngudi dan cd cupc sdng am no va ed vai trd quan trong trong su nghiep phat trie n kinh te cua dat nude. Tuy nhien eac boat dpng kinh te xa hoi da true tilp hoac gian tilp lam thay doi thanh phan cua khi quye n va ddng gdp them vao sU biln doi khi bau. He qua cua sU bien ddi khi hau khdng chi tac dpng tieu cUc din mpi mat boat dpng cua con ngUdi d day ma cdn anh hudng din su phat trien chung eua dit nUdc. Tren CP sd nhflng tac ddng eua bien ddi khi hau da dUa ra d day viec nghien cflu va dl xuit cac giai phap flng phd vdi bien ddi khi hau d Dong Nam Bo phuc vu sU phat trie n ben vifng la rit cip bach va cd y nghia thiet thUc. 2. Noi dung nghien ciiu . Khai quat ve bien doi khi hau Biln ddi khi hau la sif thay ddi cua khi hau dinh nghia cua Cong udc khi hau dUdc quy true liep hay gian dep la do hoat dong cua con ngUdi lam thay ddi thanh phin cua khi quyen loan ciu va ddng gop them vao sU biln dpng khi hau tu nhien trong cac thdi gian ed the so sanh dupc. Bien ddi khi hau xac dinh su khac biet gifla cac gia tri trung binh dai Ngay nhan bai 29 10 2012. Ngay nhan dang. 1 10 2013 Tac gia lien lac Dao Ngoc Hung dia chi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.