Vì một thế giới an toàn hơn cho thế kỷ 21 - Trích trong tuyên bố chung của Hội nghị Quốc tế và giảm nhẹ thiên tai họp tại Yokohama (Nhật)

"Vì một thế giới an toàn hơn cho thế kỷ 21 - Trích trong tuyên bố chung của Hội nghị Quốc tế và giảm nhẹ thiên tai họp tại Yokohama (Nhật)" trình bày những nguyên tắc của chiến lược giảm nhẹ thiên tai, đánh giá các rủi ro, đưa ra chính sách phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai; chiến lược đến năm 2000 và những năm tiếp theo . | Vì một thế giới an toàn hơn cho thế kỷ 21 - Trích trong tuyên bố chung của Hội nghị Quốc tế và giảm nhẹ thiên tai họp tại Yokohama Nhật

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    69    3    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.