Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hợp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu. Để nắm chi tiết hơn nội dung của các hợp phần nêu trên, mời các bạn cùng tham khảo bài viết. | Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu TRAO D6I - DliN DAN t n Viet Nam cam ket cung cpng dong quoc te urng pho vdi bien doi khi hau TRAN MANH H U N G Cue Khi tUdng thuy vdn vd Bien doi khi hdu Bg TN amp MT Den ndm 2030 bdng nguon iiic trong niidc Viet Nam cam ket gidm 8 Itigng phdt thdi khi nhd icinh KNK so v amp i kich bdn phdt trien thong thudng vd cd the gidm tiip den 25 neu nhdn duoc ho trd quoc te. Dong thdi Viet Nam si thiic hien nhieu hogt dgng thich vfng giup tdng khd ndng chong chiu vdi bien doi khi hdu BDKH tgo dieu kiin died the ddng gdp nhieu hdn cho gidm nhe phdt thdi KNK. Ddy Id cam ket niu trong Bdo cdo Ddng gdp dii kien do quoc gia tli quyet dinh INDC duac Viit Nam gCfi cho Ban Thiiky Cdng Udc khung cda Lien hop quoc ve BDKH UNFCCC vda qua. A rrie khai cdc gidi phdp ve phdng chong then tai bdo vi ddi sSng nhdn ddn Id mgt trong nhitng hdnh dgng Uu tien thich Ung vdi BDKH giai phip thichflngvdi BDKH ca cic Ben thinh viin Cdng B ao cio INDC cfla Viet Nam gdm hdp phan giam nh phit thai KNK va hpp giai doan nay ddng thdi se tim ddc khung cua Lien hdp quoc phan thich flng vdi biln doi khi hau Idem sd hd trp tfl cdng ddng ve BDKH UNFCCC gpi tat BDKH . Hpp phan giim nhe phat thii KNK qudc tl va dau td td nhan ddi li Cdng dde Khi hau nham bao gdm cic ddng gdp vd dieu kiln va ddng vdi phan edn lgi. gifl mdc ting nhilt dp khi gdp cd dilu kiln. Cic ddng gdp vd dilu kiln quyin trung binh toin eau vio 1. HOP PHAN GIAM cudi thi ky d mflc dddi 2 C so li cic hoat dpng se ddpe thfle hiln bang ngudn NHE P H A T T H A I KNK vdi thdi ky tiln cdng nghiip. Ifle trong nfldc trong khi dd cic ddng gdp cd dieu kien la nhflng hoat ddng cd the dfldc thdc Trong nhflng nim qua Viet Nam da ky Cdng flde Khi hien nlu nhia ddpe ngudn ho trd tii chinh Viet Nam di rat nd lye dng hau nam 1992 phi chuan nam mdi vi bd sung chuyen giao cdng ngh ting phd vdi BDKH thi hiln qua 1994 Nghi dinh thd Kyoto cddng nang Iflc tfl qudc te. eie chinh sich qudc gia vi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    120    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.