Ý nghĩa của dòng tiền ròng đối với kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Bài viết kiểm định ý nghĩa của dòng tiền ròng trong việc giải thích cho kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam, mẫu nghiên cứu là 542 doanh nghiệp trong giai đoạn 2014- 2018 với dữ liệu thứ cấp được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các doanh nghiệp. | Ý nghĩa của dòng tiền ròng đối với kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam Ý nghĩa của dòng tiền ròng đối với kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam Bùi Kim Dung Lê Hoàng Vinh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Thị Anh Thư Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Bài viết kiểm định ý nghĩa của dòng tiền ròng trong việc giải thích cho kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam mẫu nghiên cứu là 542 doanh nghiệp trong giai đoạn 2014- 2018 với dữ liệu thứ cấp được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các doanh nghiệp. Kết quả phân tích hồi quy theo GLS cho thấy dòng tiền ròng trong cùng kỳ không có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích cho kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp trong khi đó dòng tiền ròng kỳ trước đảm bảo ý nghĩa thống kê và giải thích ngược chiều cho kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp. Từ khóa doanh nghiệp phi tài chính kiệt quệ tài chính dòng tiền ròng. 1. Giới thiệu đến cơ hội giảm chi phí vốn tiết kiệm thuế. nhưng doanh nghiệp cũng phải Quyết định lựa chọn tài trợ bằng nợ mang đối mặt với nguy cơ kiệt quệ tài chính The meaning of net cash flow in explanation for financial distress of firms listed in Vietnam Abstract This paper examines the meaning of net cash flow as the explanation for financial distress of the non-financial firms listed in Vietnam. Research data is collected from audited financial statements of 542 non- financial firms in the period of 2014-2018. Regression analysis with GLS shows that net cash flow in the same period has no significant in explanation for financial distress s firms while net cash flow in the previous period has a significant negative explanation for financial distress s firms. Keywords non-financial firms financial distress net cash flow. Dung Kim Bui Email dungbk@ Vinh Hoang Le Email vinhlh@ Thu Thi Anh Vu Email thuvta@ Organization of all .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    236    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.