Tổng quan các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc của người lao động

Bài viết chỉ ra thế mạnh của phương pháp sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn so với các phương pháp đánh giá còn lại. Trong số các phương pháp sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn; gợi ý về việc kết hợp đồng thời AHP (phương pháp xếp hạng thứ bậc) và TOPSIS (phương pháp so sánh điểm lý tưởng) để đánh giá hiệu quả công việc của người lao động. | Tổng quan các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc của người lao động Tổng quan các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc của người lao động1 Trần Thị Thanh Huyền Trần Thị Lan Học viện Ngân hàng Trần Thị Hồng Diệp Học viện Ngân hàng Người lao động là tài sản quan trọng của một tổ chức bởi tài năng và năng lực của người lao động chính là lợi thế cạnh tranh của tổ chức đó. Việc đánh giá đúng về hiệu quả làm việc của người lao động là một căn cứ quan trọng để tổ chức đưa ra các quyết định khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của tổ chức đồng thời xác định những mục tiêu chưa đạt được để xây dựng kế hoạch hành Overview of methods to evaluate work performance Abstract Labor is a crucial asset of an organization because the talent and competence of employees are its competitive advantages. Appraising correctly work performance is an important basis not only to timely reward and mobilize individuals who have significantly contributed to the development of an organization but also to identify unfulfilled goals so that establish other plans to ensure those goals will be achieved in the future. Currently there have been many work performance appraisal methods applied by organizations including Traditional methods essay method work standards method rating scales method ranking method forced distribution method and modern methods behaviorally anchored rating scale method method of management by objectives 360- degree feedback evaluation method multi criteria decision making model method-MCDM . Using document research method after analyzing characteristics pros and cons of each appraisal method this paper points out the strenght of MCDM method compared to the others. Among the MCDM methods the article gives suggestions on the simultaneous combination of AHP Analytic Hierarchy Process and TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution to evaluate the work performance. Keywords Labor work performance .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.