Ảnh hưởng của tro bay, Silicafume và môi trường dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tro bay, Silicafume và môi trường dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông. | Ảnh hưởng của tro bay Silicafume và môi trường dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2020. 14 3V 60 72 ẢNH HƯỞNG CỦA TRO BAY SILICAFUME VÀ MÔI TRƯỜNG DƯỠNG HỘ ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG Nguyễn Văn Chínha Đặng Công Thuậta a Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng số 54 đường Nguyễn Lương Bằng quận Liên Chiểu Đà Nẵng Việt Nam Nhận ngày 30 03 2020 Sửa xong 11 06 2020 Chấp nhận đăng 22 06 2020 Tóm tắt Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tro bay silicafume và môi trường dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông. Trong đó xi măng được thay thế bởi tro bay và silicafume lần lượt theo các tỉ lệ khác nhau tối đa 20 . Các mẫu bê tông được dưỡng hộ trong hai môi trường không khí và nước. Tiến hành khảo sát độ sụt khối lượng thể tích và cường độ chịu nén của bê tông trong thời gian 90 ngày kết quả chỉ ra rằng tro bay làm tăng trong khi silicafume làm giảm độ sụt của hỗn hợp bê tông. Ngoài ra silicafume còn góp phần giảm khối lượng thể tích của bê tông. Trong cả hai môi trường dưỡng hộ thì 20 xi măng được thay thế bởi tro bay và silicafume giảm cường độ chịu nén của bê tông và đạt tối đa 93 cường độ chịu nén so với mẫu đối chứng tại 90 ngày trong khi đó 5 silicafume làm tăng cường độ chịu nén của bê tông. Cường độ chịu nén của bê tông có và không có tro bay hay silicafume thay thế xi măng khi được dưỡng hộ trong nước lớn hơn so với các mẫu bê tông tương ứng dưỡng hộ trong môi trường không khí tỉ lệ cường độ giữa hai môi trường dưỡng hộ dao động trong khoảng từ 1 2 đến 1 7. Sai lệch lớn nhất về cường độ chịu nén giữa hai môi trường dưỡng hộ là khi sử dụng 20 tro bay để thay thế xi măng trong khi đó sự khác biệt là nhỏ nhất khi 10 silicafume được sử dụng để thay thế xi măng. Từ khoá tro bay silicafume môi trường dưỡng hộ cường độ chịu nén độ sụt khối lượng riêng. EFFECT OF FLY ASH SILICAFUME AND CURING ENVIRONMENTS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    10    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.