Ảh hưởng của độ gồ ghề đến một số đặc tính thủy lực của vật liệu rỗng có chứa vết nứt đơn

Bài viết mô phỏng số dòng Stokes đi qua vết nứt đơn, gồ ghề xuất hiện trong môi trường vật liệu rỗng, ở đó hai hình thái gồ ghề được xem xét đó là: dạng hình sin và dạng tam giác. Trong nghiên cứu này, một số đặc tính thủy lực của dòng Stokes như trường vận tốc và áp suất trước tiên phải được xác định bằng cách sử dụng phương pháp phần tử biên, sau đó các nghiệm số thu được được sử dụng để tính toán độ thấm hữu hiệu của vết nứt trong vật liệu rỗng. Ảnh hưởng của mức độ gồ ghề và độ mở rộng của vết nứt lên độ thấm hữu hiệu được xem xét và phân tích. | Ảh hưởng của độ gồ ghề đến một số đặc tính thủy lực của vật liệu rỗng có chứa vết nứt đơn Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2020. 14 3V 12 22 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ GỒ GHỀ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH THUỶ LỰC CỦA VẬT LIỆU RỖNG CÓ CHỨA VẾT NỨT ĐƠN Trần Anh Tuấna Nguyễn Đình Hảib a Khoa Công trình Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội số 3 đường Cầu Giấy quận Đống Đa Hà Nội Việt Nam b Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội số 3 đường Cầu Giấy quận Đống Đa Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 03 06 2020 Sửa xong 26 06 2020 Chấp nhận đăng 03 07 2020 Tóm tắt Bài báo này trình bày mô phỏng số dòng Stokes đi qua vết nứt đơn gồ ghề xuất hiện trong môi trường vật liệu rỗng ở đó hai hình thái gồ ghề được xem xét đó là dạng hình sin và dạng tam giác. Trong nghiên cứu này một số đặc tính thuỷ lực của dòng Stokes như trường vận tốc và áp suất trước tiên phải được xác định bằng cách sử dụng phương pháp phần tử biên sau đó các nghiệm số thu được được sử dụng để tính toán độ thấm hữu hiệu của vết nứt trong vật liệu rỗng. Ảnh hưởng của mức độ gồ ghề và độ mở rộng của vết nứt lên độ thấm hữu hiệu được xem xét và phân tích. Nhằm mục đính chứng minh tính chính xác và hiệu quả của phương pháp đã đề xuất các kết quả thu được cho trường vận tốc và áp suất được so sánh với kết quả thu được bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Từ khoá vật liệu rỗng bị nứt dòng Stokes phương pháp phần tử biên độ thấm hữu hiệu vết nứt gồ ghề. EFFECT OF ROUGHNESS ON HYDRAULIC PROPERTIES OF POROUS MATERIAL WITH SINGLE FRACTURE Abstract This paper presents the numerical modeling of the Stokes flow through a synthetic single rough fracture in the porous medium where two different kinds of roughness are considered the sinusoidal type and the triangular type. In the present work the hydraulic properties of Stokes flow such as the velocity and pressure fields must be first determined by using boundary element method then these solutions obtained are used to calculate the effective permeability of fractured

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    10    1    31-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.