Dao động của dầm cơ tính biến thiên hai chiều có lỗ rỗng vi mô chịu lực di động

Bài viết nghiên cứu dao động của dầm cơ tính biến thiên hai chiều (2D-FGM) có lỗ rỗng vi mô chịu lực di động bằng lý thuyết dầm bậc cao; tính chất vật liệu được giả thiết thay đổi theo chiều cao và chiều dài dầm bằng quy luật hàm số lũy thừa. | Dao động của dầm cơ tính biến thiên hai chiều có lỗ rỗng vi mô chịu lực di động KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG DAO ĐỘNG CỦA DẦM CƠ TÍNH BIẾN THIÊN HAI CHIỀU CÓ LỖ RỖNG VI MÔ CHỊU LỰC DI ĐỘNG TS. LÊ THỊ HÀ Trường Đại học Giao thông vận tải Tóm tắt Bài báo nghiên cứu dao động của dầm đơn hướng tức là các tính chất vật liệu chỉ thay đổi cơ tính biến thiên hai chiều 2D-FGM có lỗ rỗng vi theo một hướng không gian chiều cao hoặc chiều mô chịu lực di động bằng lý thuyết dầm bậc cao. dài của dầm. Trong thực tế kết cấu FGM đơn Tính chất vật liệu được giả thiết thay đổi theo chiều hướng không tối ưu khi chịu tác động đồng thời của cao và chiều dài dầm bằng quy luật hàm số lũy các tải trọng cơ nhiệt theo các hướng khác nhau. thừa. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn Việc phát triển các vật liệu có cơ tính biến đổi theo phương trình chuyển động cho dầm được thiết lập nhiều hướng khác nhau là nhu cầu thực tế và có ý dưới dạng rời rạc từ đó tính toán các tham số dao nghĩa khoa học. Nghiên cứu ứng xử cơ học của động của dầm. Công thức phần tử hữu hạn thiết lập dầm có cơ tính biến thiên hai chiều 2D-FGM đã trong bài báo được so sánh và kiểm chứng với kết được một số tác giả quan tâm trong thời gian gần quả đã công bố. Ngoài ra ảnh hưởng của các tham đây. số lỗ rỗng tham số phân bổ vật liệu đến đặc tính Sử dụng các đa thức để xấp xỉ trường chuyển dao động của dầm được nghiên cứu và thảo luận vị Simsek 1 nghiên cứu dao động cưỡng bức của chi tiết trong bài báo. dầm 2D-FGM chịu tải trọng di động với tính chất vật Từ khóa dầm có cơ tính biến thiên hai chiều lý liệu biến thiên theo quy luật hàm số mũ. Tác giả chỉ thuyết biến dạng trượt bậc cao dao động tự do ra rằng sự phân bố ứng suất trong dầm 2D-FGM phương pháp phần tử hữu hạn. khác xa so với dầm 1D-FGM hay dầm thuần nhất. Sử dụng phương pháp Ritz Simsek 2 thu nhận Abstract This paper studies the vibration of a bi- được lực tới hạn cho dầm Timoshenko 2D-FGM có directional functionally graded FG porous beams cơ tính biến đổi theo quy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.