Tính toán dầm bê tông cốt thép chịu uốn xiên sử dụng mô hình phi tuyến

Bài viết đưa ra phương pháp tính toán đơn giản hơn, dựa trên cơ sở cân bằng lực, mô men của mặt cắt tiết diện, với phương pháp này, chúng ta có thể tìm thấy được vị trí xuất hiện vết nứt, vị trí phá hoại của bê tông vùng nén, bê tông cốt thép, từ đó đưa ra phương án thiết kế, bố trí cốt thép cho dầm bê tông cốt thép chịu uốn xiên. | Tính toán dầm bê tông cốt thép chịu uốn xiên sử dụng mô hình phi tuyến KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÍNH TOÁN DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU UỐN XIÊN SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHI TUYẾN TS. TRẦN NGỌC LONG TS. PHAN VĂN PHÚC TS. NGUYỄN TRỌNG HÀ Trường Đại học Vinh Tóm tắt Dầm bê tông cốt thép BTCT là cấu kiện for calculation. The finite element method has the được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng disadvantage of complex calculations with many equations and many unknowns depending on the dân dụng và công nghiệp. Nó làm việc thực tế thông analysis software. This article provides a simpler thường ở trạng thái chịu uốn phẳng tuy vậy trong method of calculation based on the balance of force một số trường hợp đặc biệt nó vẫn chịu uốn không and torque of the cross section with this method we gian uốn xiên . Hiện nay đã có nhiều nhà khoa học can find the location of cracking destructive location of the compression zone concrete RC from which trên thế giới đưa ra phương pháp tính toán thiết kế offers design plans reinforced arrangements for RC cho dầm BTCT chịu uốn với nhiều phương pháp tính beams under oblique bending. This method can also đơn giản nhưng chúng chỉ có thể áp dụng cho các be used to any structure and to any type of section. trường hợp dầm chịu uốn phẳng. Để giải quyết bài The authors have combined analysis theory with toán về trạng thái ứng suất biến dạng dầm BTCT chịu programming in Mathcad software to bring readers the simplest and most compact way. uốn xiên người ta có thể dùng phương pháp của sức biền vật liệu đối với lý thuyết đàn hồi còn ngược lại Key words Model of non-linear deformation đối với lý thuyết biến dạng dẻo của BTCT hiện nay beam under oblique bending stress deformation chủ yếu dùng phương pháp phần tử hữu hạn để tính reinforced concrete. toán. Với phương pháp phần tử hữu hạn thì có nhược 1. Đặt vấn đề điểm là tính toán phức tạp với nhiều phương trình và nhiều ẩn số phụ thuộc nhiều vào các phần mềm tính Như chúng ta đã biết các dầm BTCT xuất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    87    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.