Đánh giá độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm cường độ nén của xi măng

Bài viết trình bày phương pháp đánh giá độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm cường độ nén của xi măng theo TCVN 6016:2011. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | Đánh giá độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm cường độ nén của xi măng VẬT LIỆU XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO TRONG THỬ NGHIỆM CƯỜNG ĐỘ NÉN CỦA XI MĂNG TS. NGUYỄN LÊ THI Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tóm tắt Bài báo này trình bày phương pháp phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn quot thì mới có nhiều đánh giá độ không đảm bảo đo ĐKĐBĐ trong thử nghiên cứu và tìm tòi trong lĩnh vực này. Mục nghiệm cường độ nén của xi măng theo TCVN của Tiêu chuẩn ISO IEC 17025 2017 0 phiên bản 6016 2011. Kết quả ước lượng cho thấy ĐKĐBĐ soát xét lần 2 của ISO IEC 17025 1999 yêu cầu phụ thuộc nhiều vào độ đồng nhất của mẫu thử mà Phòng thí nghiệm tiến hành thử nghiệm cần phải đánh giá ĐKĐBĐ của kết quả thử nghiệm do phòng chủ yếu là do tay nghề của thí nghiệm viên và chất thí nghiệm tiến hành. Khi phương pháp thử không lượng của vật liệu đúc mẫu quyết định. Cần lưu ý kể thể đánh giá chính xác độ không đảm bảo đo thì đến ĐKĐBĐ trong việc đánh giá sự phù hợp về phải ước lượng nó dựa trên sự hiểu biết về các cường độ nén của xi măng khi mà kết quả thí nguyên tắc lý thuyết hoặc kinh nghiệm thực tế về nghiệm xấp xỉ mức yêu cầu. kết quả thực hiện của phương pháp đó . Tài liệu yêu Từ khóa Độ không đảm bảo đo đánh giá ước cầu riêng của Văn phòng Công nhận Chất lượng lượng cường độ xi măng. BoA trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng 2 cũng yêu Abstract This paper presents the method of cầu các phòng thí nghiệm PTN sử dụng các evaluating the measurement uncertainty in cement phương pháp và quy trình thích hợp để ước lượng compressive strength testing according to TCVN độ không đảm bảo trong tất cả các phép đo và chỉ 6016 2011. The estimation results show that the ra các kết quả định lượng kèm theo tuyên bố về mearement uncertainty depends on the ĐKĐBĐ do phòng thí nghiệm ước lượng được. homogeneity of the specimens which is mainly due Mục đích của việc tính ĐKĐBĐ nhằm cung cấp to the skill of the technician and the quality of the thông tin về phạm vi của kết quả đo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    224    1    15-06-2024
3    441    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.