Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

Bài nghiên cứu xem xét tác động của mối liên hệ thể chế lên chi phí sử dụng nợ của các doanh nghiệp, bằng việc sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng của 690 các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017. | Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp Lê Thị Phương Vy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Bài nghiên cứu xem xét tác động của mối liên hệ thể chế lên chi phí sử dụng nợ của các doanh nghiệp bằng việc sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng của 690 các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh HOSE trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017. Sử dụng các ước lượng mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng thể OLS mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM mô hình ảnh hưởng cố định FEM mô hình dữ liệu bảng động GMM bài nghiên cứu đã tìm thấy tương quan ngược chiều giữa mối liên hệ về thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp. Từ khóa Mối liên hệ thể chế chi phí sử dụng nợ. 1. Giới thiệu 2006 định nghĩa một công ty có liên hệ thể chế khi công ty có ít nhất một cổ đông Hiện nay có nhiều khái niệm khác lớn hoặc nhà quản lý cấp cao là thành nhau về mối liên hệ thể chế political viên của Quốc hội hoặc bộ trưởng. Cull connection nhưng nhìn chung về bản và cộng sự 2015 khi nghiên cứu ở Trung chất đó là liên hệ giữa cổ đông lớn hoặc Quốc xác định một công ty được coi là có ban quản lý công ty với chính phủ thông liên kết thể chế nếu giám đốc điều hành qua quan hệ cá nhân hoặc cổ phần. Faccio hoặc chủ tịch hội đồng quản trị đã từng The impact of political connection on cost of debt Abstract This paper aims to explore the association between political connection and cost of debt in Vietnamese listed firms. The study uses unbalance panel data from reports including annual reports and financial statements of 690 listed companies from 2011 to 2017. The raw data was collected from the websites of HNX HOSE and DataStream. Using the least-squares regression model OLS the random-effect model REM the fixed-effect model FEM the dynamic system GMM method this study finds a negative association between a political connection and cost

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.