Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường đường cong Kuznets

Bài viết giới thiệu về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường dựa trên đường cong Kuznets, qua đó phân tích cấu trúc và lượng phát thải khí nhà kính của 21 nhóm ngành kinh tế Việt Nam. | Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường đường cong Kuznets MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG CONG KUZNETS Bùi Trinh Bùi Quốc Tóm tắt Những năm gần đay nền kinh tế Việt Nam luôn đạt mức tăng trưởng cao đã tạo nhiều thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xóa đói giảm nghèo tạo việc làm nâng cao đời sống nhân dân và thu hẹp khoảng cách kinh tế với các nước trong khu vực. Tuy nhiên cùng với những lợi ích mang lại phát triển kinh tế cũng đã gây ra sức ép rất lớn lên chất lượng môi trường. Bài viết giới thiệu về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường dựa trên đường cong Kuznets qua đó phân tích cấu trúc và lượng phát thải khí nhà kính của 21 nhóm ngành kinh tế Việt Nam. 1. Giới thiệu Nghiên cứu chuyên sâu về mối quan hệ chữ U ngược nghĩa là có thu nhập thấp giữa phát triển kinh tế và ô nhiễm môi cường độ và mức độ suy thoái môi trường trường đã diễn ra trong hơn ba thập kỷ qua. thấp. Sau đó sự phát triển mạnh mẽ của Những vấn đề này đã được giải quyết rộng nông nghiệp và công nghiệp hóa khiến việc rãi vào đầu những năm 1990 chủ yếu là do tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên với tốc độ Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo Phát nhanh hơn so với đổi mới của họ cũng như triển và Môi trường năm 1992. Các tác phẩm sự gia tăng nhanh chóng về số lượng và độc nổi tiếng khác từ thời kỳ này đã được công tính của chất thải. Ở cấp độ phát triển kinh bố trong đó có các ấn phẩm của Grossman tế cao hơn những thay đổi cơ cấu tập trung và Krueger 1991 và Shafik và vào phát triển sản xuất và dịch vụ sử dụng Bandyopadhyay 1992 được trích dẫn sau kiến thức về môi trường tự nhiên kết hợp với Stern 2004 . Vào thời điểm đó một khái nhận thức về môi trường và thực thi luật môi niệm đã xuất hiện xác định mối quan hệ này trường công nghệ thân thiện hơn và tăng chi là một đường cong môi trường Kuznets. Khái tiêu cho bảo vệ môi trường chúng giảm dần niệm này ám chỉ mối quan hệ giữa bất bình sự suy thoái môi trường Panayotou 1993 . đẳng thu nhập và phát triển .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    12    1    31-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.