Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống in vitro cây Trầu tiên (Asarum glabrum Merr.)

Bài viết tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống in vitro cây Trầu tiên (Asarum glabrum Merr.) cụ thể là khả năng khử trùng mẫu đốt thân và nhân nhanh chồi Trầu tiên. | Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống in vitro cây Trầu tiên Asarum glabrum Merr. Khoa học Tự nhiên Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống in vitro cây Trầu tiên Asarum glabrum Merr. Bùi Thị Thanh Phương Nguyễn Phương Lan Đỗ Thị Kim Trang Trần Bảo Trâm Phan Xuân Bình Minh Trung tâm Sinh học Thực nghiệm Viện Ứng dụng Công nghệ Ngày nhận bài 3 2 2020 ngày chuyển phản biện 7 2 2020 ngày nhận phản biện 11 3 2020 ngày chấp nhận đăng 18 3 2020 Tóm tắt Trầu tiên Asarum glabrum Merr. là một loài dược liệu quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam với cấp đánh giá đang nguy cấp . Loài này phân bố tự nhiên ở một số điểm thuộc vùng núi phía Bắc nhưng số cá thể không nhiều và đang ngày càng suy giảm do vậy việc nhân giống Trầu tiên phục vụ công tác bảo tồn là hết sức cần thiết. Trong nghiên cứu này nano bạc nAg được sử dụng làm chất khử trùng mẫu đốt thân rễ cây Trầu tiên ở các nồng độ 75 100 125 150 và 200 ppm trong các khoảng thời gian 20 30 40 50 và 60 phút. Kết quả sau 4 tuần nuôi cấy cho thấy mẫu được khử trùng bằng nAg ở nồng độ 150 ppm trong 40 phút cho tỷ lệ mẫu sống và tỷ lệ mẫu sống sạch bệnh đạt cao nhất tương ứng là 70 32 và 65 34 . Từ vật liệu khởi đầu mẫu được đưa vào nuôi cấy trong môi trường MS bổ sung 20 g l sucrose 8 5 g l agar 1 mg l BAP và chứa nAg với các nồng độ 0 2 4 6 8 ppm. Kết quả cho thấy môi trường tối ưu tạo chồi có bổ sung 6 ppm nAg sau 4 tuần có tỷ lệ mẫu sinh chồi đạt 69 34 số chồi trung bình mẫu đạt 1 58. Môi trường MS bổ sung 20 g l sucrose 8 5 g l agar 2 mg l BAP và 6 ppm nAg thích hợp nhất trong giai đoạn nhân nhanh sau 6 tuần nuôi cấy hệ số nhân và chiều cao trung bình của chồi tương ứng đạt 2 81 lần và 1 78 cm. Từ khóa khử trùng nano bạc nhân giống Trầu tiên. Chỉ số phân loại Đặt vấn đề riêng. Đây là phương pháp làm gia tăng nhanh về số lượng cũng như chất lượng cây trồng cung cấp nguồn cây sạch Trầu tiên Asarum glabrum Merr. là loài thân thảo cao bệnh với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên yếu 20-30 cm sống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    72    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.