Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu điện cực dương Nax Fe2/3Mn1/3O2 sử dụng cho pin Na-ion

Bài viết trình bày vật liệu Nax Fe2/3Mn1/3O2 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa trong môi trường khí trơ, sau đó là quá trình nung pha rắn; khảo sát ảnh hưởng của thời gian nung lên cấu trúc, hình thái và tính chất điện hóa của vật liệu Nax Fe2/3Mn1/3O2 . | Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu điện cực dương Nax Fe2 3Mn1 3O2 sử dụng cho pin Na-ion Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Tổng hợp và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu điện cực dương NaxFe2 3Mn1 3O2 sử dụng cho pin Na-ion Nguyễn Thị Kiều Duyên1 Lê Phạm Phương Nam1 Châu Hồng Diễm1 Huỳnh Lê Thanh Nguyên1 Nguyễn Thị Thu Trang2 Lê Mỹ Loan Phụng1 Trần Văn Mẫn1 1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2 Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Ngày nhận bài 9 9 2019 ngày chuyển phản biện 12 9 2019 ngày nhận phản biện 14 10 2019 ngày chấp nhận đăng 18 10 2019 Tóm tắt Trong nghiên cứu này vật liệu điện cực dương NaxFe2 3Mn1 3O2 NaFMO được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa trong môi trường khí trơ. Pha O3-NaxFe2 3Mn1 3O2 thu được sau khi nung hỗn hợp kết tủa và NaOH ở 900oC trong các khoảng thời gian 12 15 24 và 36 giờ. Trong đó mẫu nung trong thời gian 12 giờ thể hiện đặc tính tốt nhất để làm vật liệu điện cực bao gồm kích thước ô mạng lớn a b 2 9738 Å c 16 3815 Å V 125 46 Å3 và dung lượng riêng cao lên đến 118 mAh g trong vùng thế 1 5-4 V vs. Na Na ở tốc độ C 10. Dung lượng này của vật liệu NaFMO do sự đóng góp đồng thời của hai cặp oxy hóa khử Mn4 Mn3 và Fe4 Fe3 . Tuy nhiên sự thể hiện quá thế phóng sạc lớn 500 mV cho thấy vật liệu có điện trở nội lớn. Từ khóa cấu trúc NaxFe2 3Mn1 3O2 pin sạc Na-ion tính chất điện hóa. Chỉ số phân loại Tổng quan Jahn-Teller đối với ion Mn3 6 . Như vậy để khắc phục một phần Mn3 cần được thay thế bằng kim loại chuyển tiếp Hiện nay việc nghiên cứu tìm kiếm các nguồn năng khác khi đó vật liệu sẽ có dạng NaxMyMn1-yO2 nồng độ lượng xanh và bền vững thay thế cho nhiên liệu hóa thạch Mn3 trong vật liệu pha tạp lúc này sẽ giảm đi so với vật liệu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Với sự chú trọng không pha tạp nhưng vẫn đảm bảo tính trung hòa về điện phát triển công nghệ xanh pin Li-ion đã được sử dụng tích tức là đã giảm được hiệu ứng Jahn-Teller. trong các thiết bị có kích thước lớn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
387    171    4    20-06-2024
48    87    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.