Kết quả chọn tạo giống lúa chịu mặn SHPT15 bằng phương pháp chọn dòng cá thể sử dụng chỉ thị phân tư

Bài viết trình bày kết quả chọn tạo thành công dòng lúa mới có khả năng chịu mặn 6‰, đặt tên là SHPT15, bằng phương pháp MAS dựa trên việc tích hợp locus gen Saltol quy định tính trạng chịu mặn vào giống lúa Bắc Thơm số 7 (BT7), một trong những giống lúa chủ lực tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam. | Kết quả chọn tạo giống lúa chịu mặn SHPT15 bằng phương pháp chọn dòng cá thể sử dụng chỉ thị phân tư TNU Journal of Science and Technology 225 08 11 - 16 KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU MẶN SHPT15 BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỌN DÒNG CÁ THỂ SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ Lê Hùng Lĩnh1 Lê Huy Hàm1 Nguyễn Thúy Kiều Tiên2 Lê Hà Minh1 Chu Đức Hà1 Khuất Thị Mai Lương1 1Viện Di truyền Nông nghiệp - VAAS 2Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long - VAAS TÓM TẮT Chọn dòng cá thể sử dụng chỉ thị phân tử MAS là một trong những công cụ đắc lực để tạo ra giống lúa mới có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong nghiên cứu này dòng lúa SHPT15 đã được chọn tạo bằng phương pháp MAS từ phép lai Bắc Thơm số 7 BT7 FL478 giống cho gen mang locus gen Saltol . Cụ thể SHPT15 chọn dòng cá thể từ thế hệ BC3F6 đã được kiểm tra có mặt của locus gen Saltol ở trạng thái đồng hợp tử bằng hai chỉ thị phân tử. Đánh giá kiểu hình cho thấy dòng lúa SHPT15 có khả năng chịu được mặn 6 trong điều kiện nhân tạo ở giai đoạn cây non trong 15 ngày xử lý. Đánh giá trong hai vụ tại xã Giao Châu huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đã cho thấy SHPT15 có khả năng thích ứng với canh tác tại các tỉnh phía Bắc. Dòng lúa SHPT15 có các đặc tính nông sinh học tốt thời gian sinh trưởng ngắn tương đương so với BT7. Trong điều kiện vụ Xuân và vụ Mùa năng suất thực thu của SHPT15 cao hơn so với BT7 đạt 6 37 tấn ha vụ Xuân và 6 14 tấn ha vụ Mùa . Ngoài ra dòng lúa SHPT15 cũng thể hiện khả năng chống chịu một số sâu bệnh hại chính ở mức khá tương đương so với BT7. Kết quả của nghiên cứu này sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc khảo nghiệm sinh thái dòng lúa SHPT15 tại các tỉnh phía Bắc. Từ khóa Chọn tạo giống lúa chỉ thị phân tử Bắc thơm số 7 SHPT15 chịu mặn. Ngày nhận bài 06 5 2020 Ngày hoàn thiện 18 5 2020 Ngày đăng 11 6 2020 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
61    14    1    06-02-2023
35    9    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.