Đa dạng thành phần loài côn trùng ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Bài viết cung cấp các dẫn liệu về thành phần loài côn trùng trên hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, Thái Bình. | Đa dạng thành phần loài côn trùng ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải tỉnh Thái Bình TNU Journal of Science and Technology 225 08 17 - 23 ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH Bùi Minh Hồng Ngô Thị Huyền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm xác định thành phần loài của côn trùng và mức độ xuất hiện của chúng ở hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải Thái Bình. Phương pháp điều tra trực tiếp các loài côn trùng tại 4 địa điểm nghiên cứu qua 2 đợt thực địa năm 2019. Kết quả ghi nhận được 24 loài thuộc 12 họ 9 bộ bộ cánh cứng và bộ chuồn chuồn có số lượng loài nhiều nhất 5 loài chiếm tỷ lệ 20 83 bộ gián bộ cánh màng và bộ bọ ngựa có số lượng loài ít nhất 1 loài chiếm tỷ lệ 1 47 . Trong 9 bộ côn trùng thì bộ hai cánh bộ chuồn chuồn và bộ cánh vảy đều có số lượng 2 họ nhiều nhất chiếm tỷ lệ 16 67 . Các bộ gián bộ cánh nửa bộ cánh cứng bộ cánh thẳng bộ cánh màng bộ hai cánh bộ bọ ngựa có số lượng 1 họ thấp nhất chiếm tỷ lệ 8 33 . Mức độ xuất hiện của các loài côn trùng có sự khác nhau giữa các địa điểm điều tra. Trong tổng số 24 loài có 10 loài xuất hiện nhiều ở địa điểm điều tra TH4 TH5 và 14 loài xuất hiện ít ở địa điểm điều tra TH1 và TH3. Bộ cánh cứng và bộ chuồn chuồn có số loài cao nhất bộ gián bộ cánh màng và bộ bọ ngựa có số loài thấp nhất. Từ khóa Thành phần loài côn trùng đa dạng rừng ngập mặn Tiền Hải Thái Bình Ngày nhận bài 03 02 2020 Ngày hoàn thiện 25 02 2020 Ngày đăng 11 6 2020 DIVERSITY OF INSECT SPECIES IN TIEN HAI WETLAND NATURAL RESERVE THAI BINH PROVINCE Bui Minh Hong Ngo Thi Huyen Hanoi National University of Education ABSTRACT The study aims to determine the species composition of insects and their appearance in mangrove ecosystems at Tien Hai wetland natural reserve Thai Binh Provice. The method usued in this study was direct survey species of insects at 4 study locations on 2 field trips in 2019. The results recorded 24

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
315    17    1    05-02-2023
36    21    1    05-02-2023
10    172    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.