Hoạt tính ức chế α-glucosidase của ba loài rong lục thu tại vùng biển Khánh Hòa

Bài viết đánh giá hoạt tính ức chế α-glucosidase của 3 loài rong lục (Halimeda macroloba, Ulva reticulata và Ulva lactuca) thu hoạch tại vùng biển Khánh Hòa; định tính một số thành phần có hoạt tính sinh học trong loài rong tiềm năng cũng được nghiên cứu. | Hoạt tính ức chế α-glucosidase của ba loài rong lục thu tại vùng biển Khánh Hòa TNU Journal of Science and Technology 225 08 305 - 312 HOẠT TÍNH ỨC CHẾ α-GLUCOSIDASE CỦA BA LOÀI RONG LỤC THU TẠI VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA Nguyễn Thế Hân1 Nguyễn Thị Kim Hằng2 3 Vũ Lệ Quyên1 Ngô Thị Hoài Dương3 1Khoa Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Nha Trang 2Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Di Linh Lâm Đồng 3Viện Công nghệ Sinh học và Môi Trường Trường Đại học Nha Trang TÓM TẮT Một trong những cách hiệu quả để kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2 là ức chế hoạt động của α-glucosidase. Nghiên cứu này đánh giá hoạt tính ức chế α-glucosidase của 3 loài rong lục Halimeda macroloba Ulva reticulata và Ulva lactuca thu mẫu tại vùng biển Khánh Hòa và kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt tính ức chế α-glucosidase giá trị IC50 của 3 loài H. macroloba U. reticulata và U. lactuca lần lượt là 3 98 4 76 và 5 21 mg ml. Ảnh hưởng của thời gian chiết và nhiệt độ chiết đến hoạt tính ức chế α-glucosidase của loài rong lục H. macroloba được nghiên cứu thích hợp tương ứng ở 60 phút chiết và 60 C. Trong các phân đoạn dung môi chiết phân đoạn ethyl acetate có hoạt tính ức chế α-glucosidase cao nhất giá trị IC50 là 2 45 mg ml tiếp theo là n- hexane butanol và nước với giá trị IC50 lần lượt là 2 79 4 11 và 4 91 mg ml. Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy phân đoạn ethyl acetate của loài rong lục H. macroloba có mặt của các nhóm chất phenolic flavonoid và terpenoid. Từ khóa Chất ức chế α-glucosidase điều kiện chiết Halimeda macroloba Ulva reticulata Ulva lactuca Ngày nhận bài 01 3 2020 Ngày hoàn thiện 09 7 2020 Ngày đăng 10 7 2020 α-GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITY OF THREE GREEN SEAWEEDS COLLECTED IN THE COAST OF KHANH HOA PROVINCE Nguyen The Han1 Nguyen Thi Kim Hang2 3 Vu Le Quyen1 Ngo Thi Hoai Duong3 1Faculty of Food Technology Nha Trang University 2Le Hong Phong High School Di Linh District Lam Dong Province 3Insitute of Biotechnology and Environment Nha Trang University ABSTRACT One of the effective .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.