Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ phân bò bằng chế phẩm sinh học tạo phân bón hữu cơ vi sinh tại Hà Giang

Bài viết áp dụng biện pháp về sử dụng vi sinh vật hữu ích để xử lý xả thải trong chăn nuôi bò tại một số huyện vùng cao tỉnh Hà Giang là phù hợp với nhu cầu cũng như xu hướng phát triển của xã hội. | Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ phân bò bằng chế phẩm sinh học tạo phân bón hữu cơ vi sinh tại Hà Giang TNU Journal of Science and Technology 225 08 252 - 259 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN BÒ BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TẠO PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TẠI HÀ GIANG Trần Văn Chí1 Nguyễn Đức Tuân1 Trần Thị Thu Hà1 Mai Anh Khoa2 1Trường Đại học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên 2Chi nhánh Công ty Cổ phần và Phát triển Nông Lâm nghiệp và Môi trường Việt Nam TÓM TẮT Xử lý xả thải nguồn phân bò tươi ở Hà Giang là việc làm hết sức cần thiết góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Bên cạnh đó sản phẩm phân tạo ra có chất lượng tốt được dùng trong canh tác các sản phẩm nông nghiệp an toàn tại địa phương. Trong nghiên cứu này phân bò tươi được ủ ở độ ẩm 30-50 trong thời gian 30-70 ngày bổ sung 1 kg cám gạo và 1 kg chế phẩm SBA hoặc 0 3 kg Sagi Bio và EM cho 1 tấn khối phân ủ. Khối ủ được đảo trộn định kỳ 10 ngày lần với 3 lần đảo trộn. Kết quả cho thấy ở độ ẩm khối ủ 50 thời gian ủ 40 - 60 ngày sử dụng chế phẩm SBA cho chất lượng phân tốt. Phân thành phẩm đạt độ hoai mục sau 30 ngày ủ kích thước hạt đồng đều sau 60 ngày độ ẩm 27 75 pH 6 23 vi khuẩn salmonella không phát hiện vi sinh vật tổng số 6 04 x 107 CFU g các kim loại nặng như crom niken chì cadimi thủy ngân. ở ngưỡng thấp hơn quy định hàm lượng hữu cơ tổng số cao hơn so với quy định 1 3 lần. Các thông số này phù hợp với các tiêu chuẩn phân bón quy định của TCVN 7185-2002. Từ khóa Xử lý xả thải chế phẩm SBA phân bò cám gạo phân hữu cơ vi sinh. Ngày nhận bài 18 3 2020 Ngày hoàn thiện 15 6 2020 Ngày đăng 10 7 2020 STUDY ON FACTORS EFFECTING ON BIO-FERTILIZER PRODUCTION FROM BIO-PRODUCTS AND CATTLE MANURE Tran Van Chi1 Nguyen Duc Tuan1 Tran Thi Thu Ha1 Mai Anh Khoa2 1TNU University of Agriculture and Forestry 2 Vietnam Agriculture and Forestry Development and Environment Joint Stock Company ABSTRACT Cattle waste treatment in Ha Giang province has been .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    79    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.