Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai tại Thái Nguyên

Bài viết nghiên cứu, lựa chọn tổ hợp ngô lai có triển vọng nhằm góp phần vào công tác chọn tạo giống ngô lai phù hợp cho của tỉnh Thái Nguyên, thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân và vụ Đông năm 2018 tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, gồm 07 tổ hợp ngô lai được chọn tạo và 01 giống đối chứng là NK4300. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phương pháp thu thập số liệu được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệp giá trị canh tác và sử dụng của giống ngô QCVN 01-56-2011. | Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai tại Thái Nguyên TNU Journal of Science and Technology 225 08 313 - 318 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI TẠI THÁI NGUYÊN Trần Minh Quân Nguyễn Thị Hân Trường Đại học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Với mục tiêu nghiên cứu lựa chọn tổ hợp ngô lai có triển vọng nhằm góp phần vào công tác chọn tạo giống ngô lai phù hợp cho của tỉnh Thái Nguyên thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân và vụ Đông năm 2018 tại phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên gồm 07 tổ hợp ngô lai được chọn tạo và 01 giống đối chứng là NK4300. Kỹ thuật trồng chăm sóc và phương pháp thu thập số liệu được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệp giá trị canh tác và sử dụng của giống ngô QCVN 01-56-2011. Kết quả cho thấy các tổ hợp lai trong thí nghiệm có thời gian sinh trưởng từ 113 - 119 ngày trong cả hai vụ đều thuộc nhóm trung ngày. Chiều cao cây cao chiều cao đóng bắp và tỷ lệ đóng bắp của các tổ hợp lai đều đạt mức tốt. Các tổ hợp lai đều bị nhiễm sâu đục thân ở mức độ nhẹ nhiễm bệnh khô vằn với tỷ lệ từ 5 8 - 21 7 trong cả hai vụ thí nghiệm. Hai tổ hợp lai CNC268 và MRI5 có năng suất thực thu cao hơn đối chứng đạt lần lượt 91 3 và 81 8 tạ ha trong vụ Xuân và vụ Đông năm 2018. Tổ hợp lai MRI5 có năng suất thực thu cao và ổn định qua hai vụ thí nghiệm. Từ khóa Tổ hợp ngô lai sinh trưởng phát triển năng suất Thái Nguyên Ngày nhận bài 20 3 2020 Ngày hoàn thiện 09 7 2020 Ngày đăng 10 7 2020 THE STUDY ON THE GROWTH AND YIELD OF SOME HYBRID MAIZE COMBINATIONS EXPERIMENTED IN THAI NGUYEN PROVINCE Tran Minh Quan Nguyen Thi Han TNU - University of Agriculture and Forestry ABSTRACT With the goal of researching and selecting promising hybrid maize combinations it contributes to the selection of suitable hybrid maize varieties for Thai Nguyen province the experiment was conducted in Spring and Winter 2018 seasons including 07 new hybrid maize combinations and control variety NK4300. The

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.