Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở vùng núi Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết nhằm phát hiện tối đa thành phần loài lưỡng cư, bò sát cho vùng núi xã Ngọc Thanh và cung cấp nguồn tư liệu tham khảo cho việc giảng dạy ở Đại học và Cao đẳng, cũng như cho địa phương. | Thành phần loài lưỡng cư bò sát ở vùng núi Ngọc Thanh thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc TNU Journal of Science and Technology 225 08 217 - 221 THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ BÒ SÁT Ở VÙNG NÚI NGỌC THANH THÀNH PHỐ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC Trần Thanh Tùng1 Hoàng Văn Ngọc2 1Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 2Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Vùng núi Ngọc Thanh thuộc thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc còn nhiều diện tích rừng tự nhiên. Do các hoạt động của con người đã tác động đến môi trường làm mất cân bằng sinh thái mất nơi ở của một số loài trong đó có các loài Lưỡng cư Bò sát. Nhằm đánh giá hiện trạng thành phần loài nơi đây nhóm tác giả đã khảo thực địa từ tháng 3 đến 7 năm 2018 và thu thập được 208 mẫu vật của 64 loài lưỡng cư bò sát thuộc 53 giống 25 họ 5 bộ. Trong đó bộ Squamata đa dạng nhất với 13 họ 26 giống 33 loài họ Colubridae đa dạng nhất với 6 giống 9 loài giống Sylvirana đa dạng nhất có 5 loài. Đã xác định ở vùng nghiên cứu có 15 loài trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 7 loài có tên trong Danh Lục Đỏ IUCN 2018 8 loài có tên trong Nghị định 06 2019 NĐ-CP của Chính phủ. Từ khóa Thành phần loài lưỡng cư bò sát Ngọc Thanh Vĩnh Phúc. Ngày nhận bài 27 3 2020 Ngày hoàn thiện 14 6 2020 Ngày đăng 22 6 2020 SPECIES COMPOSITION OF AMPHIBIANS AND REPTILES FROM NGOC THANH MOUNTAIN FOREST PHUC YEN CITY VINH PHUC PROVINCE Tran Thanh Tung1 Hoang Van Ngoc2 1Vinh Phuc College 2TNU - University of Education ABSTRACT Many natural forests still exist in the Ngoc Thanh mountainous area in Phuc Yen city Vinh Phuc province. Human activities have been affecting the environment and causing ecological imbalances. Besides these activities also cause habitat loss for some species including amphibians and reptiles. Assessing the current status of species composition we conducted a field survey in this area from March to July 2018. We collected 208 specimens of 64 species of amphibians and reptiles belonging to 53 genera 25 families and five orders. Classification results had recorded the

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    48    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.