Thành phần loài họ Cúc (Asteraceae) ở xã Sín Thầu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Bài viết nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thành phần loài thực vật và tính đa dạng của họ Cúc ở xã Sín Thầu thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, bằng phương pháp nghiên cứu thực vật học truyền thống được thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2020. | Thành phần loài họ Cúc Asteraceae ở xã Sín Thầu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tỉnh Điện Biên TNU Journal of Science and Technology 225 08 374 - 381 THÀNH PHẦN LOÀI HỌ CÚC ASTERACEAE Ở XÃ SÍN THẦU THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG NHÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN Vũ Thị Liên1 Vũ Thị Đức1 Nguyễn Thế Cường2 1Trường Đại học Tây Bắc 2Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thành phần loài thực vật và tính đa dạng của họ Cúc ở xã Sín Thầu thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé bằng phương pháp nghiên cứu thực vật học truyền thống được thực hiện từ tháng 9 2018 đến tháng 3 2020. Kết quả đã xác định được 54 loài 37 chi của họ Cúc Asteraceae . Các chi đa dạng nhất của họ Cúc tại khu vực nghiên cứu là Artemisia và Blumea với 4 loài tiếp đến là chi Ixeris Gnaphalium và Lactucacó 3 loài các chi Adenostemma Bidens Elephantopus Eupatorium và Spilanthes cùng có 2 loài. Có 4 nhóm dạng sống chính là nhóm cây chồi trên Ph chiếm 42 59 nhóm dạng sống cây chồi nửa ẩn Hm chiếm 24 07 nhóm cây chồi 1 năm Th chiếm 18 52 và nhóm cây chồi sát đất Ch chiếm 14 82 . Các loài cây họ Cúc ở khu vực nghiên cứu có nhiều giá trị sử dụng khác nhau trong đó cây được dùng làm thuốc chiếm ưu thế với 54 54 loài cây ăn được với 25 loài cây làm thức ăn cho vật nuôi 11 loài cây có tinh dầu 8 loài và cây làm cảnh 3 loài. Họ Cúc Asteraceae ở khu vực nghiên cứu có 2 yếu tố địa lý chính là yếu tố nhiệt đới chiếm 96 29 và yếu tố ôn đới chiếm 3 71 . Có 1 loài chiếm 1 85 tổng số loài cây họ Cúc Asteraceae thu được có nguy cơ bị đe dọa được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 . Từ khóa Thành phần loài họ Cúc Sín Thầu yếu tố địa lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé Ngày nhận bài 05 4 2020 Ngày hoàn thiện 01 7 2020 Ngày đăng 31 7 2020 SPECIES COMPONENTS OF ASTERACEAE IN SIN THAU COMMUNE MUONG NHE NATURAL RESERVE DIEN BIEN PROVINCE Vu Thi Lien1 Vũ Thi Duc1 Nguyen The Cuong2 1Tay Bac University 2Institute of Ecology and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    13    1    01-02-2023
153    30    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.