Thực trạng phát sinh và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Bài viết đánh giá thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nông thôn tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả lượng phát thải trung bình và đặc tính chất thải rắn được thực hiện tại xã Tây Giang, Tây Sơn và thị trấn Tiền Hải. | Thực trạng phát sinh và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn tại huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình TNU Journal of Science and Technology 225 08 91 - 97 THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NÔNG THÔN TẠI HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH Trần Việt Hùng1 2 Hoàng Thị Huân2 Võ Hữu Công2 1Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình 2Học viện Nông nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt CTRSH nông thôn tại huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả. Lượng phát thải trung bình và đặc tính chất thải rắn được thực hiện tại xã Tây Giang Tây Sơn và thị trấn Tiền Hải. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất thải rắn phát sinh từ 0 50-0 81 kg người ngày. Tổng mức phát sinh tại xã Tây Giang Tây Sơn và thị trấn Tiền Hải lần lượt là 4039 kg ngày 3653 kg ngày và 3512 kg ngày. CTRSH được phân loại gồm thức ăn thừa 62-72 túi nilon 8-11 nhựa xốp giấy kim loại rác vườn khoảng 20 . Hiện nay hơn 90 lượng rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đốt và chôn lấp. Công tác quản lý CTRSH khá tốt với 100 xã thị trấn trên toàn huyện có quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch nông thôn mới và thành lập tổ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên quá trình phân loại theo mục đích xử lý chưa triệt để gây nên nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. Cần có các nghiên cứu xác định chính xác hơn giá trị dinh dưỡng và nhiệt trị của chất thải rắn để thu hồi dinh dưỡng và năng lượng trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt. Từ khóa Chất thải rắn sinh hoạt tái chế đốt chôn lấp Tiền Hải Ngày nhận bài 06 4 2020 Ngày hoàn thiện 08 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 HOUSEHOLD SOLID WASTE GENERATION AND MANAGEMENT IN TIEN HAI DISTRICT THAI BINH PROVINCE Tran Viet Hung1 2 Hoang Thi Huan2 Vo Huu Cong2 1Environmental Protection Agency- Thai Binh Department of Natural Resources and Environment 2Vietnam National University of Agriculture ABSTRACT This study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
154    12    1    29-01-2023
29    26    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.