Nhân giống in vitro lan Mokara thông qua Protocorm-like body từ mô lá

Bài viết nghiên cứu nhân giống in vitro lan Mokara thông qua sự hình thành thể tiền chồi (protocorm-like body, PLB) từ mô lá, mở ra một kĩ thuật có thể nhân nhanh số lượng lớn lan Mokara. | Nhân giống in vitro lan Mokara thông qua Protocorm-like body từ mô lá TNU Journal of Science and Technology 225 08 280 - 285 NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN MOKARA THÔNG QUA PROTOCORM-LIKE BODY TỪ MÔ LÁ Hà Đăng Chiến1 Nguyễn Văn Đính1 La Việt Hồng1 Vũ Thu Trang1 2 Đào Thị Xuân1 2 Cao Phi Bằng3 1Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2Trường Phổ thông dân tộc Nội trú cấp 2-3 Vĩnh Phúc 3Trường Đại học Hùng Vương TÓM TẮT Mokara là giống lan lai có nguồn gốc di truyền từ ba chi khác nhau Arachnis Ascocentrum và Vanda. Đây là một trong những loại hoa lan cắt cành quan trọng đang được trồng rộng rãi ở nhiều nước như Singapore Indonesia Thái Lan và Việt Nam. Nghiên cứu này hướng đến nhân giống in vitro lan Mokara từ mô lá thông qua tạo PLB. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường MS có bổ sung 2 0 mg l 2 4-D thích hợp với việc cảm ứng tạo PLB từ mô lá. Sự tạo cụm chồi tốt nhất ở môi trường MS có bổ sung 10 nước dừa và 2 0 mg l BAP. Sự tạo rễ lan Mokara thích hợp nhất ở môi trường MS có bổ sung 1 0 mg l NAA. Kết quả nghiên cứu này bước đầu góp phần xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan Mokara ứng dụng trong sản xuất giống lan có giá trị này. Từ khóa Mokara in vitro PLBs tạo chồi tạo rễ BAP 2 4-D NAA MS Ngày nhận bài 15 4 2020 Ngày hoàn thiện 08 7 2020 Ngày đăng 10 7 2020 IN VITRO PROPAGATION OF MOKARA THROUGH PROTOCORM-LIKE BODY FROM LEAF Ha Dang Chien1 Nguyen Van Dinh1 La Viet Hong1 Vu Thu Trang1 2 Dao Thi Xuan1 2 Cao Phi Bang3 1Hanoi Pedagogical University N02 2Ethnic Boarding School in Vinh Phuc 3Hung Vuong University ABSTRACT Mokara is a hybrid orchid derived from three genetically different genera Arachnis Ascocentrum and Vanda. This hybrid orchid is one of the important flower cuttings and is widely grown in many countries such as Singapore Indonesia Thailand. and Vietnam. This research aims to micropropagate Mokara orchid from leaf tissue through PLB generation. The results of this study showed that MS medium supplemented with mg l-1 was suitable for inducing PLB .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.