Ảnh hưởng của mùa vụ và môi trường đông lạnh đến chất lượng tinh dịch trâu Murrah

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ và môi trường đông lạnh đến chất lượng tinh dịch trâu Murrah làm phong phú thêm kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất tinh đông lạnh, thụ tinh nhân tạo và áp dụng những kết quả nghiên cứu vào sản xuất. | Ảnh hưởng của mùa vụ và môi trường đông lạnh đến chất lượng tinh dịch trâu Murrah TNU Journal of Science and Technology 225 08 119 - 125 ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG LẠNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH TRÂU MURRAH Lê Thị Liên Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường Đại học Khoa học ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT 03 trâu đực Murrah số hiệu 05 06 07 độ tuổi 5 7 năm khối lượng 600 700 kg khỏe mạnh được dùng vào nghiên cứu lựa chọn tich dịch và môi trường bảo tồn tinh đông lạnh. Kết quả cho thấy chất lượng tinh dịch trâu Murrah chịu ảnh hưởng rõ rệt của các thể. Trâu số 05 có chất lượng tinh dịch tốt nhất thể hiện thể tích tinh dịch hoạt lực tinh trùng tỷ lệ tinh trùng sống và tổng số tinh trùng tiến thẳng cao nhất 3 18 ml 70 89 94 78 2 2 tỷ lần và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình thấp nhất 6 63 Mùa vụ cho chất lượng tinh dịch đạt tốt nhất là mùa thu với các chỉ tiêu V A C Sg và VAC lần lượt là 3 21 ml 70 96 1 08 tỷ ml 94 82 và 2 47 tỷ lần xuất tinh Môi trường 2 MT2 có tỷ lệ glycerin 7 5 cho chất lượng tinh dịch sau đông lạnh và giải đông tốt nhất với các chỉ tiêu A đạt 39 93 K đạt 9 92 và Sg đạt 85 27 . Từ khóa trâu Murrah môi trường tinh dịch tinh đông lạnh Ngày nhận bài 16 4 2020 Ngày hoàn thiện 09 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 THE INFLUENCE OF SEASONAL AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION TO THE SEMEN QUALITY OF MURRAH BUFFALOES Le Thi Lien Nguyen Thi Thanh Huyen TNU - University of Science ABSTRACT 03 healthy Murrah bulls numbered as 05 06 07 from 5 to 7 years of age live bodyweight from 600 to 700 kg were tested in order to select high quality semen and to select preservative frozen semen solution. The results showed that semen quality is significantly depended on individual. Bull number 05 had the best semen quality expressed as it had better semen volume higher sperms activity sperm livability and higher sperm mobility ml billion movement and had the lowest abnormal sperm morphology . The quality of semen is autumn showed the best with V A C Sg and VAC parameters

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    19    3    01-02-2023
98    24    1    01-02-2023
277    112    1    01-02-2023
100    1    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.