Nghiên cứu chọn lọc cá thể lợn đực giống và cái sinh sản từ 3 giống thuần Duroc, Piétrain và Landrace làm nguyên liệu cho lai tạo đực lai cuối cùng

Bài viết nghiên cứu nhằm tạo được những con lợn giống có năng suất sinh trưởng và sinh sản tốt trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu di truyền tại địa phương, tạo ra các tổ hợp đực lai có năng suất sinh trưởng cao; tiến hành chọn lọc và ổn định dòng để tạo ra những dòng lợn đực có chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái và kinh tế chăn nuôi tại các vùng. | Nghiên cứu chọn lọc cá thể lợn đực giống và cái sinh sản từ 3 giống thuần Duroc Piétrain và Landrace làm nguyên liệu cho lai tạo đực lai cuối cùng TNU Journal of Science and Technology 225 08 149 - 154 NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC CÁ THỂ LỢN ĐỰC GIỐNG VÀ CÁI SINH SẢN TỪ 3 GIỐNG THUẦN DUROC PIÉTRAIN VÀ LANDRACE LÀM NGUYÊN LIỆU CHO LAI TẠO ĐỰC LAI CUỐI CÙNG Nguyễn Văn Bình Đinh Ngọc Bách Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu cho lai tạo giữa các giống lợn cao sản nhập nội Duroc D Piétrain P và Landrace P để tạo ra những con lai có ưu điểm đặc biệt về năng suất chất lượng sản phẩm đã và đang được quan tâm. Mục đích của nghiên cứu này là chọn lọc được các cá thể đực giống và cái sinh sản thuộc 3 giống trên để làm nguyên liệu lai tạo ra đực giống lai cuối cùng phục vụ cho sản suất lợn thương phẩm có năng suất chất lượng cao. Nghiên cứu được thực hiện trên 120 cá thể của 3 giống D P L về các chỉ tiêu năng suất tăng khối lượng dày mỡ lưng . Dữ liệu này được sử dụng để ước tính giá trị giống - GTG và tính chỉ số chọn lọc Inx cho mỗi giống theo chương trình VCE5 và PIGBLUP. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhóm cá thể đều có Inx cao hơn 100 điểm và GTG gt 0 đối với tính trạng tăng khối lượng GTG0 with BWG BV Nguyễn Văn Bình và Đtg Tạp chí KHOA HỌC amp CÔNG NGHỆ ĐHTN 225 08 149 - 154 1. Đặt vấn đề tạo ra các tổ hợp đực lai. Sử dụng 3 giống Sử dụng đực lai cuối cùng đã và đang được Duroc Piétrain Landrace trong các tổ hợp lai phổ biến trong chăn nuôi lợn ở các nước trên tạo đực lai cuối cùng phục vụ cho sản xuất đàn thế giới. Các dòng đực lai tổng hợp cuối cùng thương phẩm có khả năng sinh trưởng chất có ưu thế lai cao và cho giá thành sản xuất lượng thịt cao ở vùng Trung du và miền núi con giống thấp. Các giống lợn thuần thường phía Bắc thì chưa có nghiên cứu nào được tiến được sử dụng trong lai tạo tạo đực lai cuối hành một cách đầy đủ và có hệ thống. cùng trong thời gian qua chủ yếu là Duroc Do vậy hướng nghiên cứu mở ra là làm sao Piétrain Landrace

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.