Ảnh hưởng của bổ sung Acid park 4 way 2X đến khả năng sản xuất thịt của gà broiler Cobb500 nuôi chuồng kín vụ Hè

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung Acid pak 4 way 2X, với thành phần là axít citric, enzyme, chất điện giải và vi khuẩn axit lactic do công ty Alltech cung cấp, được bổ sung vào nước uống đến các chỉ tiêu sản xuất của gà Cobb 500 broiler, từ 1 đến 6 tuần tuổi, nuôi trong chuồng kín vụ Hè. | Ảnh hưởng của bổ sung Acid park 4 way 2X đến khả năng sản xuất thịt của gà broiler Cobb500 nuôi chuồng kín vụ Hè TNU Journal of Science and Technology 225 08 182 - 189 ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG ACID PARK 4 WAY 2X ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ BROILER COBB500 NUÔI CHUỒNG KÍN VỤ HÈ Trần Thanh Vân1 Nguyễn Thị Thúy Mỵ2 Nguyễn Đức Trường2 Nguyễn Thị Bích Đào2 1Đại học Thái Nguyên 2Trường Đại học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung Acid pak 4 way 2X viết tắt là AP với thành phần là axít citric enzyme chất điện giải và vi khuẩn axít lactic do công ty Alltech cung cấp được bổ sung vào nước uống đến các chỉ tiêu sản xuất của gà Cobb 500 broiler từ 1 đến 6 tuần tuổi nuôi trong chuồng kín vụ Hè. Thí nghiệm được tiến hành trên tổng số 24000 gà chia thành 2 nghiệm thức mỗi nghiệm thức 12000 con gà lặp lại 3 lần. Một nghiệm thức có bổ sung AP và nghiệm thức còn lại không bổ sung AP. Kết quả cho thấy Bổ sung AP liên tục trong 5 ngày đầu tiên và 1 ngày 1 tuần tiếp theo với tỷ lệ 0 5 g 1 lít nước uống cho gà Cobb 500 broiler đã có tác dụng tốt trên các chỉ tiêu sinh trưởng hệ số chuyển hóa thức ăn chỉ số sản xuất chỉ số kinh tế sai khác so với không bổ sung là có ý nghĩa thống kê góp phần làm giảm chi phí trực tiếp cho người chăn nuôi 3 58 . Từ khóa Acid pak 4 way 2X chuồng kín gà broiler Cobb 500 sức sản xuất thịt. Ngày nhận bài 12 5 2020 Ngày hoàn thiện 12 6 2020 Ngày đăng 22 6 2020 EFFECT OF ACID PAK 4 WAY 2X SUPPLEMENTS ON THE PERFORMANCE OF COBB 500 BROILER CHICKEN KEEPING IN CLOSED HOUSE IN SUMMER SEASON Tran Thanh Van1 Nguyen Thi Thuy My2 Nguyen Duc Truong2 Nguyen Thi Bich Dao 1Thai Nguyen University 2TNU University of Agriculture and Forestry ABSTRACT This study was designed to evaluate the effect of supplementation of the Acid pak 4 way 2X - is abbreviated AP it is a drinking water solution product that contains four essential ingredients citric acidifiers enzymes electrolytes and lactic acid bacteria on performance of Cobb

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    57    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.