Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt và trình tự gen Cytochrome B Lợn Bản nuôi tại huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Bài viết nghiên cứu về khả năng sinh trưởng, chất lượng thịt và xác định nguồn gốc gen, mối quan hệ họ hàng được theo dõi trực tiếp trên 40 lợn Bản nuôi tại Đà Bắc, nuôi từ giai đoạn cai sữa đến 8 tháng tuổi. | Nghiên cứu khả năng sinh trưởng sức sản xuất thịt và trình tự gen Cytochrome B Lợn Bản nuôi tại huyện Đà Bắc Hòa Bình TNU Journal of Science and Technology 225 08 292 - 298 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG SỨC SẢN XUẤT THỊT VÀ TRÌNH TỰ GEN CYTOCHROME B LỢN BẢN NUÔI TẠI HUYỆN ĐÀ BẮC HÒA BÌNH Trương Hữu Dũng1 Phùng Đức Hoàn1 Hoàng Văn Tuấn2 Hồ Lam Sơn2 1Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 2Viện Chăn nuôi Quốc gia TÓM TẮT Nghiên cứu về khả năng sinh trưởng chất lượng thịt và xác định nguồn gốc gen mối quan hệ họ hàng được theo dõi trực tiếp trên 40 lợn Bản nuôi tại Đà Bắc nuôi từ giai đoạn cai sữa đến 8 tháng tuổi. Số liệu được xử lý phân tích trên phần mềm thống kê và phương pháp phân tích giải trình tự gen Cytochrome b trên các thiết bị hiện đại kết quả cho thấy Khả năng sinh trưởng tuyệt đối là 124 14 - 132 75 gr con ngày khối lượng 8 tháng tuổi đạt 28 22 - 30 55 kg lệ móc hàm tỷ lệ thịt xẻ tỷ lệ thịt nạc tương ứng là 70 90 63 00 40 10 . Các chỉ tiêu về vật chất khô protein lipit khoáng đạt tương ứng là 25 60 21 50 2 25 1 16 và có xu hướng cao hơn so với một số giống lợn địa phương khác. Kết quả giải trình tự gen cho thấy các mẫu cho kết quả chính xác các đỉnh tương ứng trên đồ thị với mỗi nucleotide rõ ràng có mức độ đa dạng di truyền các haplotype Hd khá cao 0 602 và đa dạng nucleotide Pi 0 00148. Như vậy lợn Bản có khả năng sinh trưởng chậm tỷ lệ thịt nạc đạt mức trung bình chất lượng thịt tốt có mối quan hệ di truyền gần và nguồn gốc từ lợn rừng châu Á. Từ khóa Lợn Bản Đà Bắc sinh trưởng mổ khảo sát gen Cytochrome b đa dạng haplotype. Ngày nhận bài 12 5 2020 Ngày hoàn thiện 09 7 2020 Ngày đăng 10 7 2020 RESEARCH OF GROWTH AND MEAT PRODUCTIVITY CAPACITY AND THE CYTOCHROME B GENE SEQUENCE OF BAN PIGS IN DA BAC DISTRICT HOA BINH PROVINCE Truong Huu Dung1 Phung Duc Hoan1 Hoang Van Tuan2 Ho Lam Son2 1TNU - University of Agriculture and Forestry 2National Institute of Animal Science ABSTRACT Research on growth capacity meat quality and genetic .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.