Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và thời vụ một số cây trồng chính vùng lưu vực sông Phó Đáy Tuyên Quang

Bài viết đánh giá và mô hình hóa tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại vùng nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an sinh. | Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và thời vụ một số cây trồng chính vùng lưu vực sông Phó Đáy Tuyên Quang TNU Journal of Science and Technology 225 08 436 - 442 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VÙNG LƯU VỰC SÔNG PHÓ ĐÁY TUYÊN QUANG Nguyễn Văn Giáp 1 Đỗ Thị Lan2 1Đại học Tân Trào - Tuyên Quang 2Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu BĐKH đến sản xuất nông nghiệp được thực hiện tại lưu vực sông Phó Đáy của Tuyên Quang. Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu phân tích tính toán và chuẩn hóa dữ liệu về khí hậu lượng mưa nhiệt độ độ bốc hơi giờ chiếu sáng . . Phân tích xu hướng biến đổi khí hậu để xây dựng kịch bản BĐKH của vùng nghiên cứu. Đồng thời dùng mô hình DSSAT tính toán năng suất của cây lúa xuân lùa mùa ngô lạc và đậu tương trong thời kỳ tham chiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy dưới tác động của biến đổi khí hậu thời gian sinh trưởng của các loại cây trồng đều giảm từ 5-10 ngày. Năng suất của cây lúa xuân lùa mùa ngô lạc và đậu tương cũng giảm từ 0 5 - 2 tấn ha vụ. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra thời điểm tối ưu cho gieo cấy ở vùng nghiên cứu đối với lúa xuân từ 25 2 - 5 3 đối với ngô xuân 25 2 - 25 4 đối với lạc xuân 15 1- 15 3 đối với đậu tương Xuân hè từ 15 4 - 25 4. Kết quả nghiên cứu cũng đã đề xuất 1 số giải pháp thích ứng với BĐKH cho 1 số cây trồng ở vùng nghiên cứu. Từ khóa Tác động của BĐKH cây lúa ngô lạc đậu tương lưu vực sông Phó Đáy Tuyên Quang Ngày nhận bài 17 7 2020 Ngày hoàn thiện 25 7 2020 Ngày đăng 31 7 2020 IMPACT OF CLIMATE CHANGE TO AGRICULTURE ACTIVITES AND PRODUCTIVITY OF SOME CROPS IN PHO DAY RIVER BASIN IN TUYEN QUANG Nguyen Van Giap 1 Do Thi Lan2 1Tan Trao University - Tuyen Quang 2TNU - University Agriculture and Forestry ABSTRACT Research on the impact of climate change on agricultural activities was conducted in Pho Day river basin of Tuyen Quang. The research collected data analyzed calculated and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.