Predictive values of upper gastrointestinal cancer alarm symptoms in the general population: A nationwide cohort study

Survival rates for upper gastrointestinal (GI) cancer are poor since many are diagnosed at advanced stages. Fast track endoscopy has been introduced to prompt diagnosis for patients with alarm symptoms that could be indicative of upper GI cancer. | Predictive values of upper gastrointestinal cancer alarm symptoms in the general population A nationwide cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.