A brief overview of sheep husbandry in Jammu and Kashmir

Livestock sector alone contributes nearly of value of output at current prices and total value of output in agriculture, fishing and forestry sector. Livestock sector contributes GDP and of total Agriculture GDP. The annual contribution of livestock sector in total GDP is nearly at current prices during 2015-16 (Anonymous, 2020). | A brief overview of sheep husbandry in Jammu and Kashmir

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    494    9    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.