Gamification in learning process and its impact on entrepreneurial intention

The result shows that attitude towards behavior (ATB), perceived behavior control (PBS), and subjective norms partially give positive impacts and they are significant to entrepreneurial intentions. Perceived behavioral control (PBC) is the dominant factor in forming entrepreneurial intentions for students. | Gamification in learning process and its impact on entrepreneurial intention

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.