Patients’ satisfaction of health service quality in public hospitals: A PubHosQual analysis

The researchers used the AMOS software version 20 to test the hypothesized structural equation model. Health service quality explained % of the variation of patient satisfaction, which was also, illustrated the extent to which the quality of health service had the potential to make a change in the level of patients’ satisfaction in public hospitals. | Patients satisfaction of health service quality in public hospitals A PubHosQual analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.