Nhập môn công nghệ học phần mềm - Introduction to Software Engineering - Phần V

ước lượng chi phí phần mềm (SE Cost Estimation) Quản lý chất lượng (Quality Management) Cải tiến quá trình (Process Improvement) Các chủ đề tiên tiến khác (Advanced topics) | Nhập môn Công nghệ học Phần mềm Introduction to Software Engineering Department of Software Engineering Faculty of Information Technology Hanoi University of Technology TEL: 04-8682595 FAX: 04-8692906 Email: cnpm@ SE-VI. HUT, Falt. of IT Phần VI Chương 11 Các chủ đề khác trong SE ước lượng chi phí phần mềm (SE Cost Estimation) Quản lý chất lượng (Quality Management) Cải tiến quá trình (Process Improvement) Các chủ đề tiên tiến khác (Advanced topics) SE-VI. HUT, Falt. of IT I. ước lượng chi phí phần mềm (SE Cost Estimation) 1) Năng suất (Productivity) 2) Các kỹ thuật ước đoán (Estimation Techniques) 3) Mô hình chi phí thuật toán (Algorithmic Cost Model) 4) Nhân lực và thời gian dự án (Project duration and staffing) SE-VI. HUT, Falt. of IT Năng suất (Productivity) Năng suất là số đơn vị đầu ra trên số giờ làm việc Trong SE, năng suất có thể ước lượng bởi một số thuộc tính chia cho tổng số nỗ lực để phát triển: - Số đo kích thước (thí dụ số dòng lệnh) - Số đo .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG