Patient and tumour characteristics associated with inclusion in Cancer patient pathways in Norway in 2015–2016

Cancer patient pathways (CPPs) were implemented in 2015 to reduce waiting time, regional variation in waiting time, and to increase the predictability of cancer care for the patients. | Patient and tumour characteristics associated with inclusion in Cancer patient pathways in Norway in 2015 2016

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.