Second primary colorectal cancer after the initial primary colorectal cancer

Initial primary colorectal cancer (IPCRC) has a high risk of developing into second primary colorectal cancer (SPCRC). Right-sided colon cancer (RCC) and left-sided colon cancer (LCC) have different characteristics and are considered to be two different entities. | Second primary colorectal cancer after the initial primary colorectal cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.