Engaging the older cancer patient; Patient Activation through Counseling, Exercise and Mobilization – Pancreatic, Biliary tract and Lung cancer (PACE-Mobil-PBL) - study protocol of a randomized controlled trial

Several intervention studies have demonstrated that exercise training has beneficial effects among cancer patients. However, older cancer patients are underrepresented in clinical trials, and only few exercise-based studies have focused specifically on older patients with cancer. | Engaging the older cancer patient Patient Activation through Counseling Exercise and Mobilization Pancreatic Biliary tract and Lung cancer PACE-Mobil-PBL - study protocol of a randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    84    2    22-05-2024
48    76    2    22-05-2024
2    78    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.