Tìm hiểu về phân loại tạp chí khoa học và mã số quốc tế

Bài viết cung cấp một số thông tin cơ bản về phân loại, mã số và địa chỉ trang điện tử của tạp chí và sách, cũng như việc nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế của các trường đại học ở Việt Nam. | Tìm hiểu về phân loại tạp chí khoa học và mã số quốc tế 86 TÌM HI U V PHÂN LO I T P CHÍ KHOA H C VÀ MÃ S QU C T Nguy n Sinh Thành i h c Th d c Th thao ng Tóm t t Phân lo i t p chí và mã s qu c t là v r t quan tr vi ng khoa h c c c xu t b n theo chu n qu c t . Bài báo cung c p m t s n v phân lo i mã s a ch nt c at c nâng c p theo tiêu chu n qu c t c a các i h c Vi t Nam. T khóa Phân lo i t p chí mã s qu c t ch s ng s l n trích d n Abstract The classification of journals and international codes is very important meaningful in determining and evaluating the scientific quality of articles or books published according to international standards. The article provides some basic information on the classification code and website addresses of journals and books as well as upgrading to international standards of universities in Vietnam. Keywords Classification of journals international codes impact factors citation index. Ch ng c a các t p chí ch y c t Nam. M c dù v n còn có a trên qui trình ki m duy nh ng ý ki ng nh n là bài và các th ng kê v ch s c trích d n c a m t trong r t ít cách phân lo c th a nh n ch và s d ng r ng rãi khi bàn lu n v ch ng s ng khoa h c. Các ch s khoa h c khoa h c c a các công trình nghiên c u. Liên công b c các t ch c x p h ih cs h p qu c các Chính ph và các t ch c qu c t d ng ch ng nghiên ng s d ng th ng kê c a ISI trong qu n lý c u khoa h c và x p h ih c và ho nh các chính sách khoa h c k trên th gi c. thu Trên th gi i có nhi u h th ng x p h ng bao g m t p các t p chí n nay có hai nhóm phân h p SCI - Science Citation Index - t m d ch là lo i uy tín và tin c y nh t cc ng khoa Ch s Trích d n Khoa h c là m t danh sách h c công nh n trên trên th gi i. Phân lo i theo các t p chí xây d ng d a trên t n su t trích c a Vi n Thông tin khoa h c Hoa K Institute for Scientific Information ng g i là ISI và ISI l u tiên công b g m có d li u Scopus Hà Lan . kho ng t p chí khoa h c t nhiên k thu t công ngh có ch ng cao nh t trên 1. ISI th gi i c khác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    29    1    08-12-2022
4    1    1    08-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.