Energy prices, income and electricity consumption in Africa: The role of technological innovation

In this paper, we examine an extended model of the determinants of electricity consumption to include the effect of technological innovation represented by the number of patent and trademark registered. The study focused on 35 African countries from 2009 to 2018 based on availability of records on patent and trademark registration. | Energy prices income and electricity consumption in Africa The role of technological innovation -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    93    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.