An overview of defoliants use in cotton

Farmers can go for next crop due to earliness in cotton and get benefit of two crops instead of one single long duration crop. Researchers have conducted various studies on defoliation in cotton using different chemicals and different defoliation methods. In this concern, defoliants and their time of application influence on growth, yield and defoliation percentage of cotton is provided in this overview. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    62    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.