Computational cancer biology: Education is a natural key to many locks

Oncology is a field that profits tremendously from the genomic data generated by high-throughput technologies, including next-generation sequencing. However, in order to exploit, integrate, visualize and interpret such high-dimensional data efficiently, non-trivial computational and statistical analysis methods are required that need to be developed in a problem-directed manner. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.