Recognizing the role of surgical oncology and cancer imaging in the multidisciplinary approach to cancer: An important area of future scholarly growth for BMC Cancer

Cancer, far more than any other disease entity, requires a multidisciplinary approach. This multidisciplinary approach to cancer involves the integration of treatment strategies specifically set forth by surgical oncologists, medical oncologists, and radiation oncologists. |

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    87    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.