A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

MicroRNA (miRNA)-related single nucleotide polymorphisms (SNPs) may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    468    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.