Using a state cancer registry to recruit young breast cancer survivors and high-risk relatives: Protocol of a randomized trial testing the efficacy of a targeted versus a tailored intervention to increase breast cancer screening

The Michigan Prevention Research Center, the University of Michigan Schools of Nursing, Public Health, and Medicine, and the Michigan Department of Community Health propose a multidisciplinary academicclinical practice three-year project to increase breast cancer screening among young breast cancer survivors and their cancer-free female relatives at greatest risk for breast cancer. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.