Lecture Undergraduate econometrics, 2nd edition - Chapter 11: Heteroskedasticity

In this chapter, students will be able to understand: The nature of heteroskedasticity, the consequences of heteroskedasticity for the least squares estimator, proportional heteroskedasticity, detecting heteroskedasticity, a sample with a heteroskedastic partition. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    272    6    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.