Bài giảng Mixers

Bài giảng Mixers trình bày độ lớn tín hiệu ngõ vào; núm chỉnh monitor; núm chỉnh effects send; ngõ insert cho từng kênh; núm chỉnh pan; nút chọn PFL; chức năng sub master; unity gain, các bước cân chỉnh âm thanh . | Focus on Your Future Peavey Pro Audio Seminar June 2010 MIXERS By Marty McCann 2010 Peavey Electronics Corporation INPUT GAIN The channel input gain setting is where the necessary gain for the channel is established. The input gain setting will be different for different mics instruments or performers. The input gain setting will be different for each different venue. ðỘ LỚN TÍN HIỆU NGÕ VÀO ðộ lớn tín hiệu ngõ vào của kênh sẽ ñược chỉnh ở nút Gain của từng kênh mà bạn cần chỉnh. Sự khác biệt khi cân chỉnh ñộ lớn tín hiệu ngõ vào của micro nhạc cụ và cho ca sĩ. Việc cân chỉnh tín hiệu ngõ vào ở mỗi nơi là hoàn toàn khác nhau. MONITOR SEND A control on each channel of a mixer that provides an individual signal level or mix to a monitor system. The monitor send should be pre or before the channel equalization. Núm chỉnh Monitor ðể ñiều chỉnh tín hiệu ra ở hệ thống loa monitor. Nút monitor send nên ñược thiết kế ở phần pre fader hoặc trước các chức năng EQ trên mixer. EFFECTS SEND A control on each channel of a mixer that provides an individual signal level or mix to an effects processor. The effects send should be post or after both the channel eq and the channel level control. Núm chỉnh effects send - ðiểu chỉnh tín hiệu effects ở mỗi kênh trên mixer hoặc ñến bộ xử lý tín hiệu effects bên ngoài. - Núm chỉnh effects send nên ñược thiết kế ở vị trí post fader hay sau cả chức năng EQ và fader volume của từng kênh. AUX SEND An Auxiliary Send can be used as a Monitor Send or an Effects Send and is sometimes programmable as far as where it takes the signal either pre equalization or post both EQ and the channel level control. Núm chỉnh Aux Send Núm chỉnh này dùng ñể chỉnh tín hiệu ra ngõ monitor Send và cả effects send. Nút này có thể ñược thiết kế trước EQ hoặc sau EQ và nút chỉnh cho từng kênh. Channel Insert Sometimes called channel patch. An output and return for each channel on a mixer. Sometimes there will be separate jacks for send and return. Often done via of a

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    5    0    05-12-2020
117    140    3    05-12-2020
15    10    0    05-12-2020