Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

"Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ" được biên soạn giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo để giải các bài tập về mô hình dữ liệu, quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 10 Bài 1 trang 86 Tin học 12 Theo em khi xét một mô hình dữ liệu quan hệ ta cần quan tâm những yếu tố nào Lời giải - Ta cần quan tâm những yếu tố sau Cấu trúc dữ liệu Dữ liệu được lưu trong các bảng. Mỗi bảng gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể. Các thao tác phép toán trên dữ liệu Thêm xóa sửa các bản ghi trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu. Ràng buộc dữ liệu Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc chẳng hạn không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn. Bài 2 trang 86 Tin học 12 Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ. Lời giải - Những khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ - Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ. - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập cập nhật và khai thác CSDL quan hệ. - Khóa Các thuộc tính có thể được dùng để phân biệt các cá thể. - Khóa chính Trong các khóa của một bảng người ta thường chọn một khóa làm khóa chính. - Liên kết Thực chất là sự liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa. Bài 3 trang 86 Tin học 12 Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng Hãy cho ví dụ và giải thích. Lời giải - Có 2 tiêu chí giúp ta chọn khóa chính cho bảng Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Tập thuộc tính phải đủ để phân biệt các cá thể trong một bảng. - Số lượng thuộc tính nên là ít nhất. - Ví dụ Trong bảng Sinhvien có các thuộc tính id ten ngaysinh. ID có thề giúp chúng ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Id ten có thể giúp chúng ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Id ten ngaysinh cũng có thể giúp ta phân biệt được các cá thể trong một bảng. Tuy nhiên ta chọn id làm khóa chính vì vừa có ít .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    132    2    01-12-2020
7    116    1    01-12-2020