Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 - Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

"Giải bài tập sách giáo khoa Tin học 12 - Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ" với mục tiêu hướng dẫn các em học sinh giải các bài tập một cách dễ dàng và hiệu quả đối với các bài toán tạo lập và khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 11 Bài 1 trang 93 Tin học 12 Hãy nêu một công việc trong gia đình hay xã hội có thể dùng máy tính để quản lý. Lời giải - Công việc có thể dùng máy tính để quản lý là - Quản lý thư viện. - Ngoài ra còn có thể quản lý những công việc khác như là - Quản lý đăng kí tín chỉ của sinh viên. - Quản lý xe của một nhà xe. - Quản lý công việc bán hàng của một cửa hàng nào đó. Bài 2 trang 93 Tin học 12 Trong cơ sở dữ liệu được nêu ở câu 1 hãy cho biết đối tượng cần quản lí và thông tin cần lưu trữ. Lời giải - Đối tượng cần quản lý trong bài toán quản lý thư viện là Sách và Bạn đọc quá trình mượn sách của bạn đọc. - Thông tin cần lưu trữ - Sách Mã sách tên sách tác giả số lượng tên nhà xuất bản . - Bạn đọc Mã bạn đọc tên bạn đọc ngày sinh địa chỉ . - Quản lý mượn Mã bạn đọc mã sách số lượng mượn ngày mượn ngày trả. Bài 3 trang 93 Tin học 12 Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần đực cập nhật và cập nhật những gì Lời giải - Thông tin trong cơ sở dữ liệu nói trên cần được cập nhật khi - Thay đổi thông tin bạn đọc Thông tin thay đổi có thể bao gồm địa chỉ số điện thoại . - Thay đổi thông tin sách Thông tin thay đổi bao gồm các thuộc tính của sách. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Thêm bạn đọc mới Thông tin cần cập nhật thêm bao gồm mã bạn đọc tên bạn đọc . - Thêm sách mới Thông tin cần cập nhật thêm bao gồm mã sách tên sách tác giả . - Thêm sửa thông tin về mượn sách của bạn đọc Thay đổi ngày mượn ngày trả hoặc có thể là thêm mới một bản ghi mượn sách. - Xóa thông tin về bạn đọc sách. Bài 4 trang 93 Tin học 12 Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào cần được kết xuất Hãy phác thảo một số báo cáo cần có. Lời giải - Những thông tin cần kết xuất như là bạn đọc này đã mượn bao nhiêu sách. Tác giả này đã viết bao nhiêu quyển sách. - Một số báo cáo cần có - .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    116    1    01-12-2020