Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Anh văn chuyên ngành Cơ khí - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2015-2016 môn Anh văn chuyên ngành Cơ khí giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. | TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY Môn Anh Văn chuyên ngành Cơ khí CN CN-KTCK BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CTM Mã môn học ENME320124 Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 Thời gian 60 phút. Không được phép sử dụng tài liệu. SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề Điểm và chữ ký Đề thi có 04 trang CB chấm thi thứ nhất CB chấm thi thứ hai Họ và tên Mã số SV . Số TT . Phòng thi . Part 1 Choose the best answer marks Chọn Bỏ chọn Chọn lại 1. Because ABS has high impact strength it has applications where sudden loads may occur such as ___. a. safety helmets b. bearings c. adhesives d. molding 2. The machine will not start any program ___ the door is fully closed and locked. a. where b. unless c. if d. when 3. It is ___ putting ideas ___ action a. of about b. about for c. about into d. to to 4. They allow ___ do simple things like switch on lights turn taps and open doors. a. us about b. us on c. us for d. us to 5. All mechanisms___some kind of motion. The four basic kinds of motion are rotary oscillating linear and reciprocating. a. conserve b. preserve c. revolve d. involve 6. Engineers reduce ___by using very highly polished materials and . their surfaces with oil and grease. a. friction object b. buoyancy lubricating c. elasticity lubricating d. friction lubricating 7. In general corrosion becomes worse when are present in damp conditions. a. compounds b. properties c. causes d. impurities 8. The cylindrical or post-type manipulator has one and two linear degrees of freedom. a. linear b. reciprocating c. rotational d. spherical Trang 1 4 Số hiệu BM3 QT-PĐBCL-RĐTV 9. In the 1980s the United States .with lasers as a defence .nuclear missiles. a. experimented and b. experimented against c. compressed from d. communicated again 10. Electrical engineering includes electricity generating electrical . lighting etc. a. installation b. ventilation c. refrigeration d. application Part 2 Reading .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
149    6    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.