Tính cộng đồng trong văn hóa tổ chức đời sống của người Đà Nẵng (nguồn gốc và biểu hiện)

Đà Nẵng là vùng đất được biết đến từ lâu trong vai trò là một thành tố không thể tách rời của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Trên cơ sở những đặc thù về tự nhiên, dân cư và lịch sử phát triển, nơi đây đã sớm hình thành một diện mạo văn hóa độc đáo, giàu sắc màu. Tuy chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam và văn hóa Quảng Nam, nhưng văn hóa Đà Nẵng với tư cách là một nền văn hóa độc lập vẫn có những nét riêng để có thể nhận diện được mình thông qua một hệ thống các giá trị. | UED Journal of Sciences Humanities amp Education ISSN 1859 - 4603 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC TÍNH CỘNG ĐỒNG TRONG VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI ĐÀ NẴNG NGUỒN GỐC VÀ BIỂU HIỆN Nhận bài 13 06 2015 Phạm Thị Tú Trinh Chấp nhận đăng 01 11 2015 Tóm tắt Đà Nẵng là vùng đất được biết đến từ lâu trong vai trò là một thành tố không thể tách rời của http tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Trên cơ sở những đặc thù về tự nhiên dân cư và lịch sử phát triển nơi đây đã sớm hình thành một diện mạo văn hóa độc đáo giàu sắc màu. Tuy chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam và văn hóa Quảng Nam nhưng văn hóa Đà Nẵng với tư cách là một nền văn hóa độc lập vẫn có những nét riêng để có thể nhận diện được mình thông qua một hệ thống các giá trị. Một trong những giá trị văn hóa ấy chính là tính cộng đồng. Tính cộng đồng trong văn hóa Đà Nẵng vừa mang nét chung của tính cộng đồng làng xã Việt Nam nhưng lại có nét riêng của tính cộng đồng đô thị . Từ khóa Đà Nẵng văn hóa giá trị cộng đồng đô thị. Tính cộng đồng trong văn hóa Đà Nẵng được thể hiện 1. Đặt vấn đề trên nhiều phương diện như nhận thức ứng xử tổ chức Tính cộng đồng là một giá trị văn hóa đặc trưng của đời sống giao tiếp văn học nghệ thuật nhưng ở đây người Việt. Ngay từ trong lịch sử dựng nước người chúng tôi chỉ khảo sát trên phương diện tổ chức đời Việt đã gắn bó với nhau thành những cộng đồng từ sống mà thôi. cộng đồng gia đình dòng tộc đến cộng đồng làng xã cộng đồng nghề nghiệp rồi tiến đến cộng đồng quốc gia 2. Nội dung nghiên cứu - dân tộc. Thế ứng xử của người Việt nói chung qua các . Nguồn gốc hình thành tính cộng đồng của giai đoạn lịch sử chính là mình vì mọi người quyền người Đà Nẵng lợi cá nhân phải hòa vào quyền lợi tập thể và được kể Theo Từ điển tiếng Việt thì Cộng đồng là toàn thể đến sau tập thể dù trên bất cứ phương diện nào. Và cộng những người sống thành một xã hội nói chung có những đồng ở đây là cộng đồng tình cảm trong phạm vi làng điểm giống nhau gắn bó thành một khối 3

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG