Tính liên tục của ánh xạ đa trị trong không gian vô hạn chiều

Mục đích của bài báo viết này là nghiên cứu tính C-liên tục trên và tính C-liên tục dưới của ánh xạ đa trị trong các không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff dưới ngôn ngữ của một nón lồi (hoặc nón lồi đóng) có phần trong khác rỗng. | UED Journal of Sciences Humanities amp Education ISSN 1859 - 4603 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC TÍNH LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU Trần Văn Sự Nhận bài 28 09 2015 Chấp nhận đăng Tóm tắt Mục đích của bài báo này là nghiên cứu tính C-liên tục trên và tính C-liên tục dưới của ánh xạ 30 11 2015 đa trị trong các không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff dưới ngôn ngữ của một nón lồi http hoặc nón lồi đóng có phần trong khác rỗng. Cụ thể trong Mệnh đề chúng tôi cung cấp một điều kiện cần để trên đồ thị của một ánh xạ đa trị xác định có phần trong không rỗng. Trong Mệnh đề chúng tôi nghiên cứu ánh xạ đa trị C-bị chặn trong một lân cận được xác định nào đó. Trong các Định lí và các Hệ quả chúng tôi đưa ra các điều kiện cần để một ánh xạ đa trị là C-nửa liên tục trên viết đơn giản hay C-nửa liên tục dưới viết đơn giản . Trong Định lí chúng tôi cung cấp một điều kiện cần và đủ về ánh xạ đa trị C-bị chặn tại một điểm cho trước. Từ khóa Tính liên tục của ánh xạ đa trị Không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff C-bị chặn C-tựa lồi dưới . này. Vì vậy trong bài báo này chúng tôi lựa chọn chủ 1. Giới thiệu để tính liên tục của ánh xạ đa trị trong không gian vô Giải tích đa trị hiện nay là một vấn đề mới cho hạn chiều để tiến hành nghiên cứu cụ thể các vấn đề nghiên cứu toán học mặc dù chúng đã xuất hiện rất lâu được nêu bên trên. khoảng những năm 30 của thế kỷ XX. Nó có nhiều ứng dụng trong toán học như lý thuyết tối ưu và lý thuyết 2. Cơ sở lý thuyết và các kết quả liên quan điều khiển xem 4 . Vấn đề quan tâm nhất trong . Cơ sở lý thuyết ngành giải tích đa trị hiện nay đó là nghiên cứu sự tồn . Các định nghĩa tại nghiệm cho bài toán tối ưu đa trị các bài toán tựa cân bằng. mà tính liên tục hay tính bị chặn theo nón i Cho X Y là các không gian tôpô tuyến tính lồi thứ tự của các hàm đối tượng cũng giữ một vai trò quan địa phương .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG